Korporacja KGL – wyniki za 2019 rok i oczekiwania za Q1-Q2 2020

Korporacja KGL jest dostawcą granulatów polimerów termoplastycznych oraz producentem opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych i narzędzi produkcyjnych (form) na maszyny termoformujące i wtryskarki. Spółka powstała w 1992 r. a w 2015 r. zadebiutowała na GPW.

W latach 2017-2018 kurs akcji spółki był w trendzie spadkowym i dotarł do kanału 12-14 zł, w którym utrzymywał się przez większość 2019 roku. Początek tego roku przyniósł dynamiczny wzrost kursu do ok. 16 zł i równie dynamiczny spadek, po którym wrócił on do trendu bocznego, w którym znajdował się przez większość ubiegłego roku.


Osobom nieznającym spółkę polecam analizę przekrojową dostępną na Portalu Analiz: https://portalanaliz.pl/analiza/117/Analiza-sp%C3%B3%C5%82ki-KORPORACJA-KGL-SA

W ostatnim tygodniu spółka opublikowała raport za 2019 rok oraz rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję. Nieco wcześniej pojawiły się szacunkowe wyniki za Q1 2020. Uważam, że zarówno wyniki za ubiegły rok jak i perspektywy na najbliższe 2 kwartały stwarzają możliwości do wyjścia z trendu bocznego i wzrostu kursu akcji.

Wyniki za 2019 rok

Spółka osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 392 mln zł napędzane wzrostem segmentu produkcji – 22% rdr vs. 12% CAGR za ostatnie 4 lata co jest związane z rozbudową mocy produkcyjnych. Szacowana moc produkcyjna w obecnym roku wyniesie ok. +30% w przypadku folii oraz ok. +20% w przypadku opakowań względem poprzedniego roku co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki segmentu.

źródło: Sprawozdanie Zarządu KGL za 2019 rok

Segment dystrybucji zanotował spadek o 11% rdr, przy czym w przypadku tworzyw sterynowych było to prawie 30%.

źródło: Sprawozdanie Zarządu KGL za 2019 rok

Zwiększony udział tworzyw technicznych w strukturze dystrybucji powinien pozytywnie wpływać na zyskowność spółki ponieważ produkty te charakteryzuje wyższa marżowość. Zarząd spółki uważa, że tendencja umacniania się tworzyw technicznych jako głównej grupy towarów utrzyma się w przyszłosći.

Pod kątem zysku KGL wypracowało 12,1 mln zł co przekłada się na C/Z = 7,5 (przy kursie 12,7 zł). Na pierwszy rzut oka wydaje się nisko. W porównaniu do ubiegłego roku wzrost zysku wyniósł imponujące 98% (12,1 vs. 6,1 mln zł), jednak znaczna część zysku wynika z pozostałych przychodów operacyjnych (głównie dotacja), które w mojej ocenie mają charakter jednorazowy.

Po skorygowaniu o powyższe, zysk netto wyniósłby odpowiednio 8,0 i 4,5 mln zł opdowiednio za 2019 i 2018 rok co daje nam 79% wzrostu i C/Z (skorygowany) na poziomie 11,3.

Spójrzmy jak to wygląda w podziale na segmenty.

Marże na poziomie brutto wzrosły dla obu segmentów. Jak widać powyżej produkacja cechuje się większą rentownością, więc spodziewane wzorsty przychodów w tym segmencie powinny przekładać się na jeszcze większe zyski spółki na poziomie sprzedaży. Jednak rozbudowa infrastruktury wymaga nakładów kapitałowych więc za 2020 rok możemy również spodziewać się wyższej amortyzacji. Nakłady inwestycyjne za cały 2019 rok wyniosły 18,1 mln zł i szacuję, że przełoży się to na wzrost amortyzacji w 2020 rok o ok. 4 mln zł.
Spójrzmy jak wyglądają pozostałe koszty spółki:

Poza wzrostem amortyzacji widać wyraźny wzrost kosztów materiałów i energii oraz wynagrodzeń. Aktualne otoczenie makroekonomiczne powinno jednak pozytywnie wpłynąć na te kategorie kosztów.

Czynniki makroekonomiczne mające wpływ na wyniki spółki
W raporcie za 2019 rok spółka wymienia następujące czynniki:
– Zmiany cen surowców bazowych – głównie ropa naftowa, która w 2019 roku utrzymywała się na poziomie 50-75 USD za baryłkę. Jak wiemy obecnie ceny ropy są na historycznie niskim poziomie co pozytywnie wpływa na koszty KGL
– Ograniczona dostępność pracowników i presja na wynagrodzenia – uważam, że jak już wyjdziemy z kryzysu koronawirusowego powrócimy do rynku pracodawcy co również powinno pozytywnie wpłynąć na KGL
– Wrażliwość branży na koniunkturę gospodarczą – krótkoterminowo spółka korzysta na obecnej sytuacji (o czym później) ale w dłuższym terminie zdecydowanie czynnik negatywny
– Wzrost niskokosztowej konkurencji zagranicznej – zdecydowanie in minus, szczególnie jeśli złoty dalej będzie się osłabiał względem innych walut
– Otoczenie regulacyjne – dla mnie to jest kluczowe ryzyko, które powoduje że inwestycję w KGL traktuję w perspektywie najbliższych 2-3 kwartałów

Wpływ Covid-19 na działalność spółki
Spółka podała również wpływ koronawirusa na działalność. W skrócie:
– Na obecny moment praca odbywa się bez zakłóceń, nie odnotowano zwiększonej absencji pracowników
– Spółka nie dostrzega ryzyka zakłócenia dostaw surowców do produkcji, wprowadziła dywersyfikację dostawców oraz uzupełniła zapasy
– Spółka odnotowała wyraźny wzrost zapotrzebowania na swoje produkty – głównie produkty opakowaniowe

Ogólnie póki co koronawirus wydaje się mieć pozytywny wpływ na sprzedaż spółki aczkolwiek ryzyko zakłóceń pracy / dostaw na pewno wzrosło i nie można o tym zapominać.

Perspektywy na najbliższe 2 kwartały
Jak wspomiałem na początku wpisu KGL opublikowało szacunkowe wyniki pierwszego kwartału. Wynika z nich, że segment produkcji wzrósł o 9,2% w stosunku do Q1’19, dystrybucja zmalała o 16,8% co dało łączny spadek przychodów o 4,3%.

Spadek przychodów w segmencie dystrybucji KGL tłumaczy następująco: “Spadek przychodów w segmencie dystrybucji w I Q 2020 był odzwierciedleniem aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Istotny wpływ na wielkości przychodów w tym segmencie w I Q 2020 miał również wybuch epidemii COVID-19 i związana z tym niepewność na rynku przetwórców granulatu, którzy są dostawcami dla wielu branż, w tym także sektorów dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej epidemii.”

Mamy więc dwa czynniki – niższe ceny powiązane ze spadkiem cen surowców bazowych oraz spadek popytu ze względu na efekt koronawirusa.

Spółka nie podała szacunkowego zysku za pierwszy kwartał. Marże ze sprzedaży w Q1’19 wyniosły 21,1% dla produkcji oraz 10,1% dla dystrybucji. W obecnym otoczeniu uważam, że możemy oczekiwać nieco wyższej marży na produkcji i niższej na dystrybucji. Na poziomie spółki oceniam, że będzie to ok. 15,7-16,6% co dawałoby ok. 15-16 mln zł zysku ze sprzedaży.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu to ok. 12 mln zł. Dodatkowo spółka ma ok. 1 mln zł odsetek za kwartał. Łącznie daje to ok. 2-3 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał bez pozostałych przychodów/kosztów i zdarzeń nadzwyczajnych. W zeszłym roku było to 2,1 mln zł więc powinno być podobnie lub lepiej.

Drugi kwartał roku powinien być jeszcze lepszy w związku z wpływem koronawirusa na segment produkcji (zwiększony popyt na opakowania + niższe koszty produkcji), wykorzystaniem wyższych mocy produkcyjnych i niższe koszty kredytów (spadek stóp procentowych). Segment dystrybucji prawdopodobnie dalej będzie pod presją jednak ogólnie perspektywy zysku za drugi kwartał oceniam bardzo pozytywnie.

Wyniki za pierwszy kwartał spółka opublikuje 29 maja, natomiast wyniki drugiego kwartału będą opublikowane 30 września. W spółkę zainwestowałem pod wyniki drugiego kwartału.

1 thought on “Korporacja KGL – wyniki za 2019 rok i oczekiwania za Q1-Q2 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *